Evidujeme a vyhodnocujeme

Aplikácia na kontrolu kvality je evidenčná a vyhodnocovacia webová aplikácia, ktorá umožňuje komfortné zadávanie údajov a zároveň automatizuje procesy spojené s vyhodnocovaním a reportovaním.

Naša aplikácia rieši:
 • Dlhé, niekoľkominútové otváranie súboru

 • neschopnosť spracovať, spočítať a vyhodnotiť veľké množstvo údajov naraz

 • neschopnosť zapisovať a meniť údaje viacerým užívateľom naraz

 • neschopnosť vyhodnocovať údaje v rámci jedného tabu alebo súboru

 • neschopnosť predchádzať vpisovaniu nesprávnych údajov (napr. dátum, formát čísel, ...)

 • pracné vyhodnocovanie údajov v grafoch pre každý produkt

 • pracné vytváranie reportov v grafoch pre každý produkt

Základná funkcionalita
rozdelená do 5 oblastí:

EVIDENCIA

 • - jednoduché zapisovanienameraných hodnôt
 • - pridávanie a správa produktov,funkcií, testov, voliteľných polí
 • - pridávanie a správa limitných hodnôt a frekvencie meraní
 • - import údajov

ANALÝZA

 • - filter evidovaných údajov,funkcií, grafov
 • - filtrovanie podľa vybraných parametrov

VYHODNOTENIE

 • - vykreslenie údajov v interaktívnych grafoch spolu s limitnými hodnotami
 • - vyhodnotenie údajov v tabuľkemeraní podľa limitných hodnôt
 • - status vybraných testov naprodukt

REPORT

 • - report grafov a sumárnychfunkcií (.pdf)

EXPORT

 • - export údajov (.xlxs, .csv)

Hlavné prínosy oproti excelu:

 • prístup do systému pre viacerých užívateľov naraz

 • rýchle spracovanie a vyhodnotenie veľkého množstva údajov naraz

 • prístup do systému pre viacerých užívateľov naraz

 • vyhodnocovanie údajov v grafoch funkciách

 • automatizované vyhodnotenie údajov oproti limitným hodnotám

 • vyhodnocovanie údajov v grafoch funkciách

 • automatizovaná tvorba report ov

Ďalšie pozitíva aplikácie:

 • redukcia neproduktívneho času kontrolórov

 • zjednodušenie práce, z čoho nepriamo vyplýva vyššia motivácia zamestnancov

ZÁKLADNÉ MODULY APLIKÁCIE NA KONTROLU KVALITY

Prehľad
produktov

Prehľadné zobrazenie produktov filtrované podľa kategórie produktov s prehľadným zobrazením stavu vykonaných testov pre produkt

 • Status vykonateľnosti testov na produkt

 • Filtrovanie statusu produktov podľa dátumu

 • Správa produktov (funkcie, testy, voliteľnépolia...)

Evidencia a správa
nameraných hodnôt

Prostredie pre správu a evidenciu nameraných hodnôt s modulom grafov a možnosťou jednoduchej úpravy nameraných hodnôt.

 • Evidencia a správa nameraných hodnôt

 • Zobrazenie údajov v grafoch

 • Prepočítavanie funkcií a grafov podľa filtra

 • Vyhodnocovanie údajov v reálnom čase podľa limitných hodnôt

 • Filtrovanie podľa vybraných parametrov

 • Tvorba reportov

 • Export údajov